LETCI SU DOSTAVLJENI KUĆANSTVIMA NA PODRUČJU OPĆINA POREŠTINE

U sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ do sada je stanovnicima općina Poreštine dostavljen prvi letak koji za temu ima sprječavanje nastajanja otpada. Cilj letaka je educirati stanovništvo, a tijekom provedbe projekta podijeliti će se još tri tematski drugačija letka. U sadržaju letaka, osim bitnih informacija iz područja održivog gospodarenja otpadom, građani mogu pronaći niz zanimljivih i korisnih savjeta koje mogu primjenjivati u svakodnevnom životu. U nadolazećim mjesecima biti će podijeljen letak na temu ponovne upotrebe predmeta. U ovome, u sklopu projekta drugom tematskom letku, građanima će biti predstavljene ideje za ponovnu upotrebu predmeta te istaknuta važnost ponovne upotrebe. Nakon ovog letka u planu je podjela letaka na temu odvojenog sakupljanja otpada i recikliranja te kompostiranja.